Cadastru si Imobiliare Galati

Centru ADICAD

Contactati-ne acum pentru asistenta specializata Cadastru in Galati

Servicii Cadastru Galati, Intabulare in Galati

Conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al Romaniei.

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.

 • Documentatii cadastrale pentru inscriere in cartea funciara
 • Actualizari cadastru in cartea funciara
 • Intabulari apartamente
 • Inscierea constructiilor in cartea funciara
 • Dezmembrari/alipiri a mai multor imobile
 • Repozitionari si modificari de suprafete in cartea funciara
 • Radieri de constructii in cartea funciara
 • Notari in cartea funciara
 • Intabulari drepturi de proprietate
Firma autorizata pentru servicii de intabulare

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Este un document public gestionat la nivelul ANCP-OCPI care cuprinde descrierea proprietatilor funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare.

Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice.

Prin imobil, in sensul Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic.

Imobilul definit mai sus se inscrie intr-o carte funciara.

Entitatile de baza ale sistemului integrat de cadastru si carte funciara sunt imobilul si proprietarul.

Prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza:

 • identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
 • furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate;
 • publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile.

​​Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.

Conform art. 23 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din 3 parti:

 • Partea I, referitoare la descrierea imobilelor;
 • Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale;
 • Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini.

​Functia tehnica a cadastrului este asigurata prin inregistrarea sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, inregistrare care se realizeaza pe baza masuratorilor necesare realizarii planului cadastral si in care sunt determinate pozitia limitelor dintre imobilele invecinate, din oficiu, gratuit si in mod sistematic, pe baza realitatii din teren.

Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.

In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.

Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in documentele tehnice cadastrale, in scopul inscrierii imobilelor in cartea funciara.

Descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului constituie o modalitate de punere in concordanta a situatiei tehnice a imobilului cu situatia juridica cuprinsa in actele juridice. In caz de discrepanta, prevaleaza situatia tehnica identificata in urma masuratorilor efectuate.

Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.

INTABULAREA, INSCRIEREA PROVIZORIE, NOTAREA

Inscrierile in cartea funciara sunt:

 • Intabularea
 • Inscrierea provizorie
 • Notarea

Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul Civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

Intabularea reprezinta inscrierea in cartea funciara prin care se constituie, se greveaza, se restrange ori se stinge un drept real.

Sunt drepturi reale si pot fi inscrise/intabulate in cartea funciara:

 • dreptul de proprietate
 • dreptul de superficie
 • dreptul de uzufruct
 • dreptul de uz
 • dreptul de abitatie
 • dreptul de servitute
 • dreptul de administrare
 • dreptul de concesiune
 • dreptul de folosinta
 • drepturile reale de garantie

INTABULARE TERENURI, CASE, APARTAMENTE

Procedura de intabulare a unui imobil (casa, teren, apartament):

 • Prima intabulare in cartea funciara

Proprietarul imobilului care nu au fost niciodata inscris in cartea funciara si nu are documentatie cadastrala („cadastru”) trebuie sa se adreseze unui expert cadastrist autorizat pentru realizarea acestei documentatii. Dupa realizarea cadastrului, se va putea solicita si intabularea imobilului la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) competent.

 • Intabularea dupa incheierea unei tranzactii imobiliare – vanzare, donatie, partaj, schimb, etc.

Pentru a putea vinde, dona sau incheia o alta tranzactie imobiliara prin notariat, imobilul care face obiectul acestei tranzactii trebuie sa aiba documentatia cadastrala intocmita si sa fie deja inscris in cartea funciara (intabulat). Daca imobilul nu are documentatie cadastrala/intabulare, proprietarul trebuie sa se adreseze mai intai unui expert cadastrist autorizat in vederea efectuarii acestei documentatii si a intabularii.

Dupa ce a fost incheiat actul de vanzare sau alt tip de act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. De exemplu, in cazul unei vanzari, dreptul de proprietate se va intabula pe numele noului proprietar. In acest scop, notarul public va trimite cererea de inscriere a actului notarial, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in a carui raza de activitate se afla imobilul.